Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον - ERGOLAVOS OIKODOMON-ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ- ΚΤΙΣΙΜΑΤΑ-ΚΤΙΖΩ-KTISIMO-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ Kelyfos-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ-ΔΩΜΑΤΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ISOMAT-YTONG-THRAKON-PENETRON-WEBER-HYPERDESMO-SIKA-MAPEI-VITEXTHERM

πρόγνωση καιρού από το weather.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII).
Η εν λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συνδυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων.
Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω προσφορές περιγράφονται στο σημείο Προσφορές.
Με τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όπως προβλέπονται στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.
Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο "Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων", διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.
Σύνολο δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία:
Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα   Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούμενη παρέμβαση
(Παράρτημα ΙΙI)
   1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για Συμμετοχή Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα ΙΙ) (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση2)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
   2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
   3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
4.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
   4.ΕΤΑΚ για κάποιο από τα διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
   5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
   6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
   7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (Παράρτημα IV-Α)
   8.Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία (Παράρτημα VIII), υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (Παράρτημα V)


   9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Παράρτημα IV-Γ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα IV-Β)
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
10.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
11.Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
12.Αντίτυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
13.α) Αντίτυπο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν, και
  β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου (Παράρτημα VI):

"   ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα  κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
"   ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή
γ) Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
Διευκρινήσεις (1)   Διευκρινήσεις (2)
Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 1ο(.zip)
Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 2ο(.zip)

Διευκρινήσεις 1
1. Σε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1.
2. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 13α, 13β και 13γ.
4. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.
Διευκρινήσεις 2
1. Ο εκπρόσωπος προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.

Μεταξύ των δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλαδή οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010.

Με την ολοκλήρωση της 1ης ενεργειακής επιθεώρησης και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού, ο ενδιαφερόμενος σε συνεργασία με τον ενεργειακό επιθεωρητή επιλέγει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και συμπληρώνουν, από κοινού, το Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VII).
Η εν λόγω πρόταση παρεμβάσεων (μία παρέμβαση ή συνδυασμός παρεμβάσεων), πρέπει να έχει καταγραφεί και στο ΠΕΑ. Ειδικότερα ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την πρόταση παρεμβάσεων στη βάση του ΠΕΑ και της σχετικής έκθεσης, την υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εάν, με τις επιλεγμένες παρεμβάσεις, το ακίνητο θα αναβαθμιστεί κατά μία τουλάχιστον κατηγορία. Στο ίδιο έντυπο ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, στην τελευταία στήλη του πρώτου πίνακα, στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων.
Οι προσφορές καταγράφονται αναλυτικά στο σχετικό πίνακα του εντύπου.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχονται στις εν λόγω προσφορές περιγράφονται στο σημείο Προσφορές.
Με τις παρεμβάσεις που θα επιλεγούν θα πρέπει υποχρεωτικά να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις όπως προβλέπονται στην ενότητα ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ.
Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, όπως έχει καταγραφεί στο "Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων", διαχωρίζεται σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των κοινόχρηστων παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση του εντύπου του Παραρτήματος VIII και υπογραφή του από το σύνολο των ιδιοκτητών (επιλέξιμων και μη).
Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων.
Σύνολο δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά κατηγορία:
Δικαιολογητικά αίτησης που αφορούν σε μονοκατοικία / μεμονωμένο διαμέρισμα   Δικαιολογητικά Αίτησης που αφορούν σε Πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου
1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για τη συναίνεση των συνιδιοκτητών στις αιτούμενες παρεμβάσεις (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η αιτούμενη παρέμβαση
(Παράρτημα ΙΙI)
   1.Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας (Απόφαση Συνιδιοκτητών) για Συμμετοχή Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα ΙΙ) (δύναται να αντικατασταθεί με κανονισμό πολυκατοικίας ή αντίστοιχο έγγραφο1 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η απαιτούμενη παρέμβαση2)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο Ωφελουμένου
   2.Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο εκπροσώπου πολυκατοικίας
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
   3.Οικοδομική άδεια ή άλλο αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
4.ΕΤΑΚ ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
   4.ΕΤΑΚ για κάποιο από τα διαμερίσματα ή βεβαίωση Δ.Ο.Υ. για την Τιμή Ζώνης
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
   5.Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
   6.Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (Παράρτημα VΙΙ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
   7.Οικονομικές προσφορές αναδόχων / προμηθευτών
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας
8.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Μονοκατοικίας / Μεμονωμένο Διαμέρισμα (Παράρτημα IV-Α)
   8.Έντυπο Επιμερισμού Κόστους βάσει προσφορών ανά Ιδιοκτησία σε Πολυκατοικία (Παράρτημα VIII), υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και από όλους τους ιδιοκτήτες
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Συγκύριων Ακινήτου (Παράρτημα V)


   9.Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  Εκπροσώπου Πολυκατοικίας (Παράρτημα IV-Γ)
Κατατίθεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Αιτούντα Διαμερίσματος Πολυκατοικίας ως Σύνολο Κτηρίου (Παράρτημα IV-Β)
Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
10.Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2010
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
11.Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) του οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματος 2009)
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
12.Αντίτυπο Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
13.α) Αντίτυπο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2) για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν, και
  β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 Ενοίκου (Παράρτημα VI):

"   ότι χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια / πρώτη δευτερεύουσα  κατοικία, εξοχική ή άλλη κατοικία ή επαγγελματική στέγη
"   ότι συναινεί να γίνουν οι εργασίες όποτε αυτό ζητηθεί, ή
γ) Αντίτυπο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκυρίου, εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία    Κατατίθεται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη
Διευκρινήσεις (1)   Διευκρινήσεις (2)
Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 1ο(.zip)
Έντυπα - Παραρτήματα μέρος 2ο(.zip)

Διευκρινήσεις 1
1. Σε περίπτωση Μονοκατοικίας δεν απαιτείται το δικαιολογητικό 1.
2. Ο αιτών προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
3. Σε περίπτωση που ο αιτών χρησιμοποιεί το δηλωθέν ακίνητο ως κατοικία του, δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά 13α, 13β και 13γ.
4. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.
Διευκρινήσεις 2
1. Ο εκπρόσωπος προσκομίζει ένα από τα δύο δικαιολογητικά: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ως Δικαιολογητικό 2.
2. Το σύνολο των δικαιολογητικών προσκομίζονται σε πρωτότυπη μορφή στις Τράπεζες. Αντίγραφα των δικαιολογητικών διατηρούνται στο φάκελο της αίτησης.

Μεταξύ των δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας δηλαδή οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 10Α του ν. 3661/2008, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3851/2010.

"Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" 2017- Ποια είναι τα πλαφόν ανά εργασία
Επιδότηση έως 70% και άτοκο δάνειο για δαπάνες εργασιών ανώτατου ύψους 25.000 ευρώ στις κατοικίες που θα μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μπορούν να διεκδικήσουν νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως και 50.000 ευρώ με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον».

Τη χρηματοδότηση φέρνει το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ και το διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Το πρόγραμμα επιδοτεί την αντικατάσταση κουφωμάτων και σκίασης, την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και παροχής ζεστού νερού (ηλιακοί θερμοσίφωνες).

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα επιδοτεί εργασίες που θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος /στέγης και της πιλοτής.

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. (πχ λέβητας & ηλιακός θερμοσίφωνας).

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά θερμό – διακοπτόμενα κουφώματα με διπλά τζάμια. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του τζαμιού εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (πλαίσιο και τζάμι). Επιλέξιμη, επίσης, θα είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοίγματα προς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος /στέγης και της πιλοτής.

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση επεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.).

Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

Το «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ» θα προκηρυχθεί, στα τέλη Απριλίου και μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών. Τα κίνητρα που δίνει είναι επιδότηση επί των δαπανών για τις οικοδομικές παρεμβάσεις και άτοκο τραπεζικό δάνειο (το επιτόκιο χρηματοδοτείται 100% από το ΕΤΕΑΝ) με δυνατότητα συνδυασμού και των δύο προαναφερόμενων μορφών. Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ. Δηλαδή μία κατοικία 100 τ.μ. θα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση και άτοκο δάνειο ή και με τα δύο κίνητρα έως και τα 25.000 ευρώ. Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ.

Τα ποσοστά επιχορήγησης φτάνουν έως και 70% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών. Όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% και ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί.

Για την κατανομή των ενισχύσεων έχουν δημιουργηθεί επτά κατηγορίες εισοδημάτων.

Η πρώτη κατηγορία είναι για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 60% και αυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος με ανώτατο όριο το 70%.

Η δεύτερη κατηγορία αφορά ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό εισόδημα 20.000 έως 25.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και φτάνει μέχρι το 70%.

Η τρίτη κατηγορία αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων με ατομικό εισόδημα από 15.000 ευρώ έως 20.000 και οικογενειακό από 25.000 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 40%, προσαυξάνεται κατά 5% ανά τέκνο και κλειδώνει μέχρι το 70%.

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 25.000 ευρώ και οικογενειακό 30.000 έως 35.000 ευρώ. Γι’ αυτούς το κεντρικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 35%, το οποίο αυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και το ανώτατο επιτρεπόμενο είναι 70%.

Στην πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.000 έως 40.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 30%, προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί και η οροφή είναι στο 50%.

Το ίδιο ανώτατο ποσοστό έχει και η έκτη κατηγορία. Πρόκειται για εύρος ατομικού εισοδήματος 30.000 έως 35.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 έως 45.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι το 25% το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί.

Στην έβδομη κατηγορία ανήκουν εκείνοι με ατομικό εισόδημα 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό 45.000 έως 50.000 ευρώ. Για αυτούς δεν ισχύει η επιχορήγηση παρά μόνο το άτοκο δάνειο.

Όσοι υπαχθούν μπορούν να κάνουν συνδυασμό των δύο κινήτρων. Για παράδειγμα μία τετραμελής οικογένεια της πρώτης κατηγορίας θα επιδοτηθεί για τις εργασίες με 17.500 ευρώ και τα υπόλοιπα 6.250 ευρώ μπορεί να τα καλύψει με άτοκο δάνειο.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού